27 Jun

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe (ang. postraumatic stress disorder, PTSD) to zaburzenie lękowe występujące u osób, które przeżyły zdarzenie/a traumatyczne. Zaburzenie charakteryzuje się ponownym przeżywaniem wydarzenia traumatycznego, czemu towarzyszą objawy nadpobudliwości, odrętwienia emocjonalnego oraz unikania wszystkiego, co mogłoby wywołać wspomnienia dot. zdarzenia traumatycznego.

Może zdarzyć się, że jeden z małżonków doświadczył traumatycznych zdarzeń przed zawarciem związku małżeńskiego, cierpiał na PTSD i zawierał małżeństwo w silnym lęku i stresie. Często osoby będące ofiarami w/w wypadków cierpią także na zaburzenia osobowości. Należy przeanalizować konkretny przypadek i po uzyskaniu pewnej wiedzy, co do danego małżeństwa, można stwierdzić, czy zostało nieważnie zawarte. Istotne będzie, czy jeden z małżonków podjął stosowne leczenie – terapię i farmakoterapię przed zawarciem małżeństwa. Wiele osób po wyleczeniu PTSD wraca całkowicie do prawidłowego funkcjonowania, większość w stopniu znacznym, który może być wystarczający do wypełnienia obowiązków małżeńskich, ale niektórzy mogą na stałe zmagać się z poważnymi problemami natury psychicznej. Ciężkie problemy psychiczne jednego z małżonków nie pozwala na stworzenie prawidłowo funkcjonującej wspólnoty małżeńskiej, a w ślad za tym więzi rodzinnych. Funkcjonowanie w nadmiernym lęku i stresie czyni osobę niezdolną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, gdyż uniemożliwia jednostce odpowiedzialne zarządzanie samą sobą. Fakt ten powoduje, że nie jest ona w stanie zbudować prawidłowych, dojrzałych, a zarazem stabilnych więzi z drugą osobą.

Doświadczenia, które mogą spowodować zespół stresu pourazowego są wyjątkowo przerażające i katastroficzne. Zalicza się do nich m.in. bycie świadkiem czyjejś krzywdy (poważne zranienie, morderstwo, gwałt, tortury), ataku terrorystycznego, uczestnictwo w walce, katastrofie komunikacyjnej, czy doświadczenie gwałtu, klęski żywiołowej, udział w powodzi, pożarze. 

Pomoc adwokata kościelnego 

W sytuacji, gdy nie jesteście Państwo zdolni tworzyć wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zachęcam do kontaktu. Wysoce prawdopodobne, że niewyleczone PTSD będzie istotną przyczyną do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.