27 Dec

Wykluczenie wierności jest jednym z tytułów dotyczących symulacji częściowej zgody małżeńskiej. Kościelne procesy małżeńskie z tytułu symulacji toczą się coraz częściej, co może wiązać się z zachodzącymi zmianami kulturowymi. 

Kan. 1101 par. 2 KPK stanowi: „Jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczałyby samo małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie”.  

 Kodeks prawa kanonicznego wskazuje, że jeśli jedna lub obydwie strony małżeństwa wyrażają pozytywny akt woli przeciwko ukierunkowaniu małżeństwa na dobro wierności zawierają je nieważnie. Innymi słowy wykluczając dobro wierności, potwierdzają, że nie akceptują wyłącznego prawa współmałżonka do dochowania mu wierności. 

Wykluczenie dobra wierności polega na tym, że kontrahent, zawierając małżeństwo monogamiczne, wyklucza jednocześnie prawo współmałżonka do wyłączności aktów małżeńskich i ma wolę niedochowania wierności. Taka sytuacja może oznaczać, że strona lub strony preferują otwarty model małżeństwa, w którym partnerzy mogą mieć inne związki intymne poza małżeństwem. W takim przypadku, wyraża się wola niedotrzymania wierności monogamicznej i nie respektuje się wyłącznego prawa współmałżonka do zachowania wierności, a zastrzega się możliwość do relacji płciowych z inną osobą poza małżonkiem. W kontekście małżeństwa monogamicznego, gdzie tradycyjnie oczekuje się wyłączności aktów małżeńskich między partnerami, taki akt woli oznacza otwarcie małżeństwa na możliwość relacji płciowych z innymi osobami. Strona wyrażająca ten akt wykluczający dobro wierności może chcieć stworzyć relację czy węzeł pozbawiony tradycyjnej monogamicznej zasady wyłączności. W świetle prawa kanonicznego, taka deklaracja może skutkować nieważnością małżeństwa. 

Jeśli zostałeś zdradzony, zdradzona przez współmałżonka i pragniesz rozeznać swoją sytuację w świetle prawa kanonicznego, uprzejmie zapraszam na konsultację w celu rzetelnej oceny Twojego indywidualnego przypadku. Świadczę kompleksową pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.