24 Nov

Usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Usługa prawna to według rozporządzenia UE m.in. usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych. Wśród gałęzi prawa wyróżniamy m.in. prawo cywilne, karne, rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy. Natomiast prawo kanoniczne należy do obszaru tzw. prawa kościelnego, a z usług adwokata kościelnego korzystają najczęściej osoby zainteresowane uzyskaniem stwierdzenia nieważności małżeństwa (tj. tzw.”rozwodu kościelnego”). Po pomoc do adwokata kościelnego zwracają się najczęściej osoby, które otrzymały już rozwód cywilny lub są w trakcie procesu o rozwód przed sądem okręgowym. Adwokaci kościelni pomagają stronom właściwie przejść przez kościelny proces małżeński, służą pomocą i radą. 

Rodzaje sądów – sądy państwowe, sądy kościelne  

Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują następujące sądy: sądy powszechne; sądy administracyjne; Sąd Najwyższy; sądy wojskowe. Natomiast sądy kościelne – to trybunały działające w imieniu Kościoła opierające swoje wyroki na prawie kanonicznym. W tym obszarze wyróżniamy sądy diecezjalne, metropolitalne i najwyższą instancję tj. Trybunał Roty Rzymskiej. Sąd diecezjalny to sąd najniższej instancji, gdzie najwyższym sędzią jest biskup. Swoją władzę w zakresie sądzenia przekazuje wikariuszowi sądowemu. Sąd metropolitalny rozpoznaje apelacje z sądów diecezjalnych. Jeżeli sprawa dotyczy archidiecezji jest rozpatrywana przez sąd apelacyjny innej metropolii. Od wyroków sądów metropolitarnych można się odwołać do Roty Rzymskiej, która pełni funkcję sądu. Jeżeli sąd apelacyjny podtrzyma wyrok sądu diecezjalnego, apelacja do Roty Rzymskiej nie jest możliwa. W sprawach, które rozstrzygał papież, żadna apelacja nie jest przewidziana.

 Pomoc adwokata w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (tzw. „rozwód kościelny”)

Adwokat kościelny pełni znaczącą funkcję podczas prowadzenia kościelnego procesu małżeńskiego. Świadczy pomoc prawną, reprezentuje interesy swojego mocodawcy, dba o należyte stosowanie prawa. Adwokat kościelny to osoba świecka lub duchowna, jest specjalistą z zakresu prawa kanonicznego zatwierdzonym przez biskupa. Kanoniści, określając funkcję adwokata, wskazują na wykonywane przez niego zadania. Przed wszczęciem procesu małżeńskiego adwokat wysłucha stronę powodową lub pozwaną, poprosi o bardziej szczegółowe informacje i oceni, czy zachodzi ewentualna możliwość dowiedzenia nieważności małżeństwa. Następnie pomoże dobrać odpowiednie środki dowodowe i uczestniczy w czynnościach procesowych, w których jego udział jest przewidziany. Proces kanoniczny ma zasadniczo charakter pisemny, więc adwokat sporządza pisma procesowe oparte na stanie faktycznym, w których przytacza argumenty przemawiające na rzecz strony, którą reprezentuje. W sytuacji, gdy planują Państwo rozpoczęcie kościelnego procesu małżeńskiego, uprzejmie zapraszam do kontaktu. Reprezentuję strony przed sądami kościelnymi m.in. w Łodzi, Warszawie, Włocławku, Toruniu.   

  Klaudia Król – adwokat kościelny (opr. na pdst. materiału własnego)Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.