20 Jan

Sądy kościelne – to trybunały działające w imieniu Kościoła opierające swoje wyroki na prawie kanonicznym. Funkcjonują od początku Kościoła, a podwaliny dzisiejszej procedury sądowej zostały określone w średniowieczu. Obecny sposób pracy sądów został uwarunkowany po reformie kodeksu prawa kanonicznego w XX wieku. Papież Jan Paweł II zatwierdził nowy kodeks w 1983 roku. 

STRUKTURA SĄDÓW KOŚCIELNYCH 

Wyróżniamy sądy diecezjalne, metropolitalne i najwyższą instancję tj. Trybunał Roty Rzymskiej. Sąd diecezjalny to sąd najniższej instancji, gdzie najwyższym sędzią jest biskup. Swoją władzę w zakresie sądzenia przekazuje wikariuszowi sądowemu. Sąd metropolitalny rozpoznaje apelacje z sądów diecezjalnych. Jeżeli sprawa dotyczy archidiecezji jest rozpatrywana przez sąd apelacyjny innej metropolii. Od wyroków sądów metropolitarnych można się odwołać do Roty Rzymskiej, która pełni funkcję sądu. Jeżeli sąd apelacyjny podtrzyma wyrok sądu diecezjalnego, apelacja do Roty Rzymskiej nie jest możliwa. W sprawach, które rozstrzygał papież, żadna apelacja nie jest przewidziana. 

SPRAWY ROZPATRYWANE W SĄDACH KOŚCIELNYCH 

Sąd kościelny najczęściej rozpatrują sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa. Sąd ma za zadanie orzec, czy dane małżeństwo zostało ważnie, czy nieważnie zawarte. Powody nieważności mogą być następujące: symulacja zgody małżeńskiej, podstęp, bojaźń, brak rozeznania oceniającego czy niezdolność psychiczna do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Sądy rozstrzygają także rzadko inne kwestie np. dotyczące sankcji karnych wobec duchownych.

JAKIE FUNKCJE WYSTĘPUJĄ W SĄDACH KOŚCIELNYCH 

Na czele każdego sądu stoi wikariusz sądowy, czyli tzw. oficjał, który może mieć swojego zastępcę. Nad wydaniem sprawiedliwego wyroku debatują sędziowie. Działają także notariusze, obrońcy węzła małżeńskiego oraz pracownicy kancelarii sądowej. Adwokaci kościelni pomagają stroną właściwie przejść przez proces, służą pomocą i radą. 

W sytuacji, gdy potrzebują Państwo pomocy adwokata kościelnego uprzejmie zapraszam do kontaktu. 

Adresy Sądów: 

- Trybunał Metropolitalny Łódzki 

ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 

90-458 Łódź 


- Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

 Plac Kopernika 3 

87-800 Włocławek 


- Sąd Biskupi 

ul. Łazienna 18 

87-100 Toruń

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.