24 Sep

Koniecznym krokiem, aby rozpocząć kościelny proces małżeński (bł.okr. rozwód kościelny) jest skarga powodowa, którą powinno się złożyć do właściwego trybunału kościelnego. Warto skorzystać z pomocy adwokata kościelnego, aby właściwie przeprowadzić kolejne czynności w toku procesu. 

Po otrzymaniu skargi wikariusz sądowy powołuje tzw. trybunał kolegialny, w skład którego wchodzi trzech sędziów. Przewodniczący kolegium wydaje dekret przyjęcia lub odrzucenia skargi powodowej, może wezwać do uzupełnienia istotnych informacji. W sytuacji przyjęcia skargi wzywa się strony do tzw. zawiązania sporu, czyli zajęcia stanowiska, czy chcą prowadzić proces z podanych w skardze tytułów.  Obie strony powinny odpowiedzieć na to pismo. Po otrzymaniu odpowiedzi sąd ustala z jakich tytułów będzie prowadził sprawę.

 Kolejnym etapem jest postępowanie dowodowe. Sąd przesłuchuje obie strony, świadków, jeśli jest taka konieczność ekspertyzę przeprowadza biegły z zakresu psychologii. Adwokat kościelny służy pomocą w przygotowaniu do tych czynności. Po zgromadzeniu całego materiału dowodowego następuje tzw. publikacja akt, czyli możliwość przejrzenia dokumentów w siedzibie trybunału przez strony i ich pełnomocników. Następnie strony mogą przekazać sądowi uwagi oraz ewentualny wniosek o możliwość dopuszczenia nowych dowodów. Jeśli w sprawie zostały zebrane wszystkie niezbędne dowody i akta zostały opublikowane, następuje zamknięcie postępowania dowodowego. 

Obie strony mogą przedłożyć w sądzie swoje obrony. Sporządzaniem profesjonalnego głosu obrończego zajmuje się adwokat kościelny. Jako ostatni w sprawie może wypowiedzieć się obrońca węzła małżeńskiego.

 Finalizacją sprawy jest podjęcie decyzji przez kolegium sędziowskie, co do ważności lub nieważności małżeństwa. Orzeczenie nieważności małżeństwa następuje, gdy sędziowie posiadają tzw. moralną pewność o nieważności. Wyrok zostaje podany do wiadomości obu stronom. W sytuacji, gdy któraś ze stron czuje się pokrzywdzona wyrokiem, ma prawo zgłosić apelację do sądu apelacyjnego. 

Pragnę wyjść naprzeciw Państwa potrzebom. Służę pomocą w prowadzeniu całego procesu. Zapewniam fachową i życzliwą pomoc. Serdecznie zapraszam do korzystania z moich usług.Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.