18 May

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci. Na gruncie prawa kanonicznego nie ma instytucji rozwodów, określenie „rozwód kościelny” jest nieprawidłowe. Kościół stoi na straży nierozerwalności małżeństwa. Jednak z określonych przesłanek może zostać stwierdzona jego nieważność w postępowaniu prowadzonym przed sądem kościelnym

Na czym polega stwierdzenie nieważności małżeństwa?

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO następuje Wyrokiem sądu kościelnego.  Sąd orzeka, że małżeństwo sakramentalne nigdy nie zaistniało z powodu okoliczności występujących w chwili ślubu           (np. przymusu, wady zgody małżeńskiej, czynników natury psychicznej). Sędziowie wydając wyrok pozytywny stwierdzają, że już w momencie zawierania sakramentu małżeństwa pojawiały się okoliczności uniemożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa. Skutkiem stwierdzenia nieważności małżeństwa jest uznanie go za nigdy nieistniejące, w związku z czym można zawrzeć związek sakramentalny.

Przesłanki powodujące stwierdzenie nieważności małżeństwa 

Celem prawidłowego wskazania przesłanki do prowadzenia małżeńskiego procesu kościelnego należy zgłosić się po pomoc do adwokata kościelnego. Adwokat służy radą, ale również świadczy kompleksową obsługę prawną reprezentując przed właściwym sądem kościelnym. Przesłanki, które powodują stwierdzenie nieważności małżeństwa możemy podzielić na trzy grupy:

 -przeszkody małżeńskie 

- wady zgody małżeńskiej  

- forma zawarcia małżeństwa 

PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE 

W Kodeksie Prawa Kanonicznego znajduje się 12 przeszkód zrywających. Należą do nich: wiek (14 lat dla kobiety i 16 dla mężczyzny), niemoc płciowa (impotencja), przeszkoda węzła małżeńskiego (nie wolno zawrzeć ponownego małżeństwa, dopóki nie stwierdzi się, zgodnie z prawem i w sposób pewny, nieważności lub rozwiązania pierwszego), różna religia (ślub z osobą nieochrzczoną), święcenia, śluby czystości (dotyczy osób związanych wieczystym ślubem publicznym czystości w instytucie zakonnym), uprowadzenie, przeszkoda występku (małżonkobójstwa), pokrewieństwo (w linii prostej i do 4 stopnia linii bocznej), powinowactwo (w linii prostej), przeszkoda przyzwoitości publicznej, pokrewieństwa prawnego wynikającego z adopcji. 

WADY ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ 

W  Kodeksie Prawa Kanonicznego kan. 1095 określa następujące wady konsensu: brak wystarczającego używania rozumu poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeństwa niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej Do innych wad zgody małżeńskiej należą m.in.: brak wiedzy koniecznej o małżeństwie, błąd co do osoby lub przymiotu osoby, podstęp, przymus i ciężka bojaźń. 

FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA 

Przyczyną nieważności małżeństwa mogą być braki dotyczące formy kanonicznej, a więc sposobu zawierania małżeństwa. Zgodnie bowiem z kanonem 1108 Kodeksu Prawa Kanonicznego tylko te małżeństwa są ważne, które zostają zawarte wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego z nich; a także wobec dwóch świadków, według zasad wyrażonych w kanonach. 

W sytuacji, gdy przypuszczają Państwo, że Wasze małżeństwo zostało nieważnie zawarte uprzejmie zapraszam do kontaktu. Świadczę kompleksową pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.