29 Jan

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (np. z kan. 1095 n. 3 KPK) konieczne jest wykazanie istnienia zaburzenia natury psychicznej oraz związku między tym zaburzeniem, a faktycznym niepodjęciem istotnych obowiązków małżeńskich. Ponadto, przedstawione są różne kategorie obowiązków, zarówno wobec małżonków, jak i względem dobra potomstwa. 

Obowiązki wobec małżonków: 

 1. Obowiązek zachowania wierności: Obejmuje wierność emocjonalną i seksualną w ramach małżeństwa.
 2. Obowiązek ludzkiego pożycia intymnego ze współmałżonkiem: Wskazuje na konieczność utrzymania zdrowych relacji intymnych w ramach małżeństwa.
 3. Obowiązek nierozerwalności: Zakłada trwałość związku małżeńskiego, bez możliwości łamania więzi małżeńskiej.
 4. Obowiązek pielęgnowania wspólnoty życia małżeńskiego: Oznacza dbanie o wspólne cele, wartości i rozwijanie relacji.
 5. Obowiązek świadczenia współmałżonkowi pomocy: Wskazuje na potrzebę wsparcia i troski o dobro drugiej osoby.
 6. Obowiązek przyczyniania się do dobra współmałżonka: Obejmuje aktywny udział w budowaniu szczęścia i dobrobytu partnera.
 7. Obowiązek świętości: Wskazuje na dążenie do świętości życia małżeńskiego, czyli do doskonałości moralnej.

 Obowiązki względem dobra potomstwa: 

 1. Obowiązek pożycia intymnego zmierzającego do zrodzenia potomstwa: Wskazuje na celowość i odpowiedzialność w podejściu do prokreacji.
 2. Obowiązek przyjęcia potomstwa poczętego ze współmałżonkiem: Oznacza akceptację i odpowiedzialność za wszelkie potomstwo.
 3. Obowiązek wychowania ogólnoludzkiego: Zakłada dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, zarówno fizyczny, jak i intelektualny.
 4. Obowiązek fizycznego wychowania potomstwa: Oznacza troskę o zdrowie i rozwój fizyczny dziecka.
 5. Obowiązek wychowania religijnego: Wskazuje na konieczność przekazywania wartości religijnych i moralnych potomstwu.

Podsumowując, przedstawione obowiązki stanowią fundament małżeństwa i rodziny, a ich realizacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania trwałego i zdrowego związku oraz wychowania potomstwa. W kontekście procesu stwierdzenia nieważności małżeństwa, mogą one być aplikowane do oceny, czy w danym przypadku doszło do faktycznego niepodjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z powodu zaburzenia psychicznego.


opr. na pdst. Ks. Prof. R. Sztychmiler "Istotne obowiązki małżeńskie"

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.